top of page

02

On es troba

El centre civic

està situal a l carerr de l'escoles 4, ocupa un edifici de dues plantes i compte amb set sales  destinades a formació, reunions, tallers i activitats físiques

NORMES D'US DEL CENTRE

01

Què és el Centre Cívic

El Centre Cívic és un equipament municipal polifacètic  que vol oferir espai a la cultura amb la finalitat de poder realitzar activitats relacionades amb l'art . Vol ser centre de formació i informació  amb la programació de cursos , tallers i xerrades . I ser un centre social per tal d'oferir lloc de reunions i trobades als diferent col·lectius que formen l'entremat social.

 

Les activitats que es realitzen dintre del Centre Cívic han de tenir una finalitat cultural, cívica o social i han de ser de caràcter públic. A més a més aquestes activitats han d’estar adaptades a les condicions i usos del centre..

 

 

03

Qui pot utilitzar el espais ?

 

Tothom podrà utilitzar  els espais que componen el Centre Cívic sempre que sigui per a la realització d’activitats de caràcter públic, culturals o de formació i que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.

04

Com s'ha de sol·licitar un espai

 

Totes les sol·licituds per a la utilització de qualsevol espai del Centre Cívic s’hauran de presentar per escrit al mateix Ajuntament amb la pertinent instància administrativa. L’antelació mínima per presentar la sol·licitud serà de 15 dies naturals i d’un màxim de 90 dies naturals.

05

Què es demana a la sol·licitud.
 
 

La sol·licitud és un formulari on es demana el nom i cognom del responsable i les seves dades de contacte.  En cas de representar  alguna entitat, farà falta també saber el seu nom. Cal adjuntar un breu descripció de l'activitat o un projecte.

 06

07

08

Es poden utilitzar els espais de manera continuada?

Les autoritzacions de l’espai de manera continuada tindran una durada màxima d’un any i no crearan cap dret, precedent, avantatge o reserva per a anys o usos posteriors a la seva finalització.

Les activitats que es duguin a terme de manera continuada podran ser modificades o cancel·lades en favor d’altres activitats puntuals i de caràcter excepcional.

L’autorització de cessió de l’espai de manera continuada no pressuposa la seva utilització en exclusivitat. Tots els espais susceptibles de ser cedits han de poder ésser compartits si la naturalesa de les activitats així ho permet. Sols l’Ajuntament podrà ocupar els espais de manera exclusiva per a les seves funcions de formació, d’atenció als veïns o altres activitats.

 

 

Després de la sol·licitud cal rebre una autorització d'us?

La sol·licitud d’autorització serà sotmesa a la consideració de la Comissió del Centre Cívic, que proposarà a l’Ajuntament la seva aprovació o denegació i establirà, en el seu cas, l’horari, el sistema d’accés dels usuaris, lliurament de claus i les condicions i requisits concrets d’utilització.

L’Ajuntament haurà de resoldre les sol·licituds d’ús del Centre Cívic, sempre i quan hagin estat presentades de forma correcta i amb la deguda antelació. L’Ajuntament haurà de resoldre i notificar la seva resolució envers la sol·licitud en un termini de deu dies hàbils des de la seva presentació. Aquest termini, però, podrà ser modificat en el cas en que es requereixi més informació sobre l’activitat al responsable de l’acte.

 

En cas que l’Ajuntament no resolgui expressament la sol·licitud d’ús del Centre Cívic, aquesta s’entendrà per denegada per silenci administratiu.

 

Contra les resolucions expresses de denegació de la sol·licitud i contra les resolucions tàcites per silenci administratiu hi haurà la possibilitat d’interposar un recurs contra l’òrgan administratiu que hagi resolt. Aquest recurs serà resolt per l’alcalde o pel regidor delegat en la matèria en el termini que correspongui.

 

Es pot denegar  l'espai ?

D’acord amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu vigent les denegacions de les autoritzacions hauran d’estar degudament motivades. Es considerarà motiu suficient que l’Ajuntament hagi de fer ús dels espais de forma urgent i excepcional o per qualsevol altra infracció d’aquest reglament.

09

 

​ Els usuaris no podran fer obres, modificar ni transformar els espais concedits. Tampoc es podran fer forats, muntar prestatgeries tant si són fixes com encastades. Al finalitzar l’activitat, l’espai utilitzat es deixarà en les mateixes condicions en què s’ha trobat i amb el mateix mobiliari i estris que hi havia a l‘inici de l’ús.

  Es poden modificar les instal·lacions?

10

 Drets i deures dels usuaris

Qualsevol usuari o entitat té els drets següents:

 

A) Utilitzar els diferents espais del Centre Cívic susceptibles de ser cedits i que hagin estat prèviament sol·licitats.

 

B) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales de l’equipament.

 

C) Ser tractat amb respecte.

 

D) Trobar les sales o espais cedits en les condicions establertes en l’autorització d’ús puntual o en el conveni quan s’escaigui.

Deures dels organitzadors de les activitats

 

A) Abonar, en el cas que els sigui exigida, la fiança prevista a l’article 20 d’aquest Reglament.

 

B) Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual els ha estat concedit.

 

C) Tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat civil en cas de ser necessària si així ho exigeix la naturalesa de l’activitat.

 

D) Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat de l’entitat o persona responsable. Quan es tracti d’una activitat la naturalesa de la qual així ho aconselli, la persona, entitat o empresa sol·licitant haurà de nomenar un/a responsable del control i la seguretat.

 

E) Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat, per la conducta dels assistents a l’acte o activitat, als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones.

 

F) Realitzar activitats que no suposin cap tipus de perill ni per als assistents ni per al propi equipament.

 

G) No manipular els aparells especialitzats si no és que ho facin a través de professionals tècnics especialitzats i sempre amb el consentiment de l’Ajuntament.

 

H) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de seguretat social i de prevenció dels riscos laborals, així com d’altra normativa sectorial d’aplicació, i acreditar-ne el compliment a requeriment municipal.

 

I) En cas que l’entitat cessionària contracti alguna empresa per a muntatge, sonorització, actuació... haurà de fer constar a la sol·licitud que aquesta compleix la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

J) Observar qualsevol altra norma de conducta per a la conservació i el bon ús i funcionament del Centre Cívic.

Qualsevol usuari o entitat té els deures següents

 

A) Respectar els horaris sol·licitats a l’Ajuntament per a l’ús de Centre Cívic i els seus equipaments.

 

B) Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats o cedits.

 

C) No realitzar cap tipus de publicitat pròpia o de tercers llevat que es tingui una autorització prèvia de l’Ajuntament. A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme al Centre Cívic, hi haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Olost mitjançant la fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament d’Olost” i el logotip i anagrama oficial.

D) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal municipal.

 

E) Seguir les indicacions del personal municipal responsable de la instal·lació.

 

F) Observar qualsevol altra norma de conducta necessària per a la conservació i el bon ús i funcionament del Centre Cívic.

Altres normes que cal tenir en compte

 

 En cas que l’activitat tracti sobre una recollida de fons per a campanyes solidàries, es podrà demanar una justificació sobre la causa per a la qual es recullen els fons a realitzar.

 

No es permet emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i/o explosió o de crear qualsevol tipus de perill o dany per a les persones o per a l’equipament.

 

 La utilització, instal·lació i ubicació de plafons informatius quedarà supeditada a l’aprovació de l’Ajuntament.

 

 Sens perjudici del règim sancionador que pugui ser aplicable, el tècnic municipal responsable del Centre Cívic té la facultat d’expulsar de l’equipament aquells que infringeixin les normes d’ús establertes en aquest reglament.

 

. Serà obligació dels usuaris complir la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme i substàncies estupefaents.

 

 Queda prohibida l’entrada i l’ús de bengales, traques o materials de pirotècnia i altres que assenyali la legislació aplicable en la matèria.

 

 No és permès menjar o beure a excepció que sigui necessari per la naturalesa de l’activitat.

 

 Queda prohibida l’entrada d’animals excepte els gossos guia o altres animals per a l’ajuda de persones amb minusvalies que es considerin necessaris i estiguin autoritzats.

 

bottom of page